• Home
  • Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać Zakopiańską Kartę Mieszkańca?
Image

Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać Zakopiańską Kartę Mieszkańca?

1. Zdjęcie
Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię każdej z osób, której dotyczy wniosek. Wymogi dotyczące zdjęcia: twarz równomiernie oświetlona, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny, w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB; w przypadku wniosków papierowych dobrej jakości fotografię dołącza się do wniosku w formie elektronicznej lub papierowej
2. Dokument potwierdzający
Poz. Warunek Dokument Potwierdzający
1. Osoba dorosła
- zameldowana na pobyt stały
w Zakopanem przez okres minimum 1 roku poprzedzającego dzień składania wniosku

 
- dokument nie jest wymagany - weryfikacja uprawnienia zostanie wykonana automatycznie.
2. Osoba dorosła
- zameldowana na pobyt czasowy
w Zakopanem

- rozliczająca się w roku poprzedzającym składanie wniosku
w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem wskazując jako miejsce zamieszkania adres na terenie Zakopanego
- kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy z oryginalną prezentatą (pieczątką) Urzędu Skarbowego w Zakopanem lub Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT-u (UPO),
w którym jako miejsce zamieszkania wskazano miasto Zakopane

lub
zaświadczenie Urzędu Skarbowego w Zakopanem
o złożeniu zeznania podatkowego w roku poprzedzającym ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
3. Osoba dorosła
- niezameldowana na pobyt stały
w Zakopanem

- rozliczająca się w roku poprzedzającym składanie wniosku
w Urzędzie Skarbowym
w Zakopanem wskazując jako miejsce zamieszkania adres na terenie Zakopanego

 
- kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy z oryginalną prezentatą (pieczątką) Urzędu Skarbowego w Zakopanem lub Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT-u (UPO),
w którym jako miejsce zamieszkania wskazano miasto Zakopane

lub
zaświadczenie Urzędu Skarbowego w Zakopanem o złożeniu zeznania podatkowego w roku poprzedzającym ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
5. Niepełnoletnie dziecko Osoby Uprawnionej
- zamieszkujące
z rodzicem/opiekunem
na terenie miasta Zakopane

- od 7 roku życia

 
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty rodzica/opiekuna (w przypadku, gdy rodzic/opiekun nie jest Użytkownikiem Karty)
oraz
- oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka
wraz z rodzicem/opiekunem  prawnym, ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
6. Osobą od 18 do 26 roku życia
- kontynuująca naukę
- pozostająca na utrzymaniu rodzica/opiekuna będącego Osobą Uprawnioną
- zamieszkująca
z rodzicem/opiekunem na terenie miasta Zakopane
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty rodzica/opiekuna (w przypadku, gdy rodzic/opiekun nie jest Użytkownikiem Karty)
oraz
- kserokopia aktualnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenie o statusie ucznia
oraz
- oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka
wraz z rodzicem/opiekunem  prawnym, ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
7. Osoba do 18 roku życia przebywającą
w placówce opiekuńczo-wychowawczej
w Zakopanem
- zaświadczenie dyrektora placówki

3. Pakiet Parkingowy
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • Kserokopię dowodu rejestracyjnego, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie tytułu innego niż własność;
  • Kserokopię prawa jazdy.